|  

Chi trang phục cho người lao động được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp? Cảm ơn.