|  
Quyết định của bộ nội vụ

Quyết định của bộ nội vụ

Loại file : docx Điểm : 0 Điểm
Kích thước : 14.4 KB Xem : 840
Ngày đăng :22/11/2014 Số lần down : 12

BỘ NỘI VỤ

Số 937/QĐ-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Điều lệ Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

———————-

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

 Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập Hội;

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ- CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NQ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ,

 QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Điều lệ Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã được Đại hội lần thứ I của Tổng hội thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ và Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:-         Như điều 3;

 

-         Bộ trưởng (để báo cáo);

-         Bộ trưởng NN&PTNT;

-         Bộ công an;

-         Lưu VT, TCPCP.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

 

Nguyễn Tiến Dĩnh