|  
Download
ĐIỀU LỆ TỔNG HỘI

ĐIỀU LỆ TỔNG HỘI

Kích thước : 22.1 KB   |   Ngày đăng : 22/11/2014   |   Số lần down : 11
Quyết định của bộ nội vụ

Quyết định của bộ nội vụ

Kích thước : 14.4 KB   |   Ngày đăng : 22/11/2014   |   Số lần down : 12
BỘ NỘI VỤ Số 937/QĐ-BNV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2013     QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Điều lệ Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam———————-BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI ...
Quyết định thành lập

Quyết định thành lập

Kích thước : 14.5 KB   |   Ngày đăng : 22/11/2014   |   Số lần down : 8
BỘ NỘI VỤ Số 937/QĐ-BNV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc       Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2013  QUYẾT ĐỊNHPhê duyệt Điều lệ Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam———————-BỘ ...