Tuyển Dụng

VỊ TRÍ SỐ LƯỢNG HẾT HẠN HÀNH ĐỘNG
NAM NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 5 30/04/2019 ỨNG TUYỂN
ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH 50 30/09/2019 ỨNG TUYỂN
NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG 5 28/02/2019 ỨNG TUYỂN
NỮ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG 5 30/04/2019 ỨNG TUYỂN
NAM NHÂN VIÊN PHÒNG HÀNH CHÁNH 5 30/04/2019 ỨNG TUYỂN
NAM, NỮ SINH VIÊN THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN 10 30/09/2019 ỨNG TUYỂN
NAM, NỮ KẾ TOÁN VIÊN 6 30/04/2019 ỨNG TUYỂN