Tuyển Dụng

VỊ TRÍ SỐ LƯỢNG HẾT HẠN HÀNH ĐỘNG
NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG 5 28/02/2019 ỨNG TUYỂN
NỮ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG 5 28/02/2019 ỨNG TUYỂN
NAM NHÂN VIÊN PHÒNG HÀNH CHÁNH 5 28/02/2019 ỨNG TUYỂN
NAM, NỮ SINH VIÊN THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN 10 31/03/2019 ỨNG TUYỂN
NAM, NỮ KẾ TOÁN VIÊN 6 28/02/2019 ỨNG TUYỂN