Tuyển Dụng

VỊ TRÍ SỐ LƯỢNG HẾT HẠN HÀNH ĐỘNG
NAM NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 2 20/06/2021 ỨNG TUYỂN
NỮ KẾ TOÁN VIÊN 3 20/06/2021 ỨNG TUYỂN
NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN 20 31/08/2021 ỨNG TUYỂN
KẾ TOÁN THUẾ 3 20/06/2021 ỨNG TUYỂN