|  

Đào tạo Kế toán

Công ty Dịch Vụ Kế toán Hoàng Gia Luật là nơi đào tạo kế toán dành cho người đang làm việc và sinh viên ...

Phương pháp đào tạo:

-  Sử dụng bộ chứng thực tế của các loại hình doanh nghiệp ( Sản xuất; Xây dựng; Thương mại; Dịch vụ..vv.) để thực hành, nhằm giúp cho học viên có thể đảm nhận ngay công việc kế toán ở bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào.

-  Vận dụng các chế độ quy định hiện hành vào nội dung thực hành: Chuẩn mực và chế độ kế toán; các luật về thuế; luật về lao động và bảo hiểm;,…và các văn bản dưới luật.

-  Trong quá  trình học tập, học viên sẽ được hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán; phần mềm kê khai thuế (HTKK) mới nhất của Tổng cục thuế, đặc biệt được hướng dẫn kê khai thuế điện tử.

Mục tiêu đào tạo:

Học viên trở thành nhân viên kế toán chuyên nghiệp, làm tốt công tác kế toán cho mọi loại hình doanh nghiệp./.